จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ/แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2/2561 [2018-11-30]

         วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2561) นางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบครั้งที่ 2/2561 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  กรุงเทพมหานคร

คุ้มครองจริยธรรม 1 คุ้มครองจริยธรรม 2
คุ้มครองจริยธรรม 3