จำนวนผู้เข้าชม : 530

   


แจ้งแนวปฏิบัติ เรื่อง การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ [2018-11-30]

 ด้วยมีบุคลากรสังกัดกรมคุมประพฤติจะเดินทางไปต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยที่การไปต่างประเทศต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี้

                ข้อ ๑๓ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามระเบียบนี้ หรือในระหว่างวันหยุดราชการ ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ

            การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการ เมื่ออนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวงทราบด้วย

            ข้อ ๑๔ การขออนุญาตไปต่างประเทศซึ่งอยู่ติดเขตแดนประเทศไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในท้องที่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศนั้นมีอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการในราชการบริหารภูมิภาคในสังกัดจังหวัดหรืออำเภอนั้นๆ ไปประเทศนั้นได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๗ วัน และ ๓ วัน ตามลำดับ

                กบค.จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติในการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ตามข้อ ๑๓ ดังนี้

                ๑.ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว รายใดต้องการไปทัศนศึกษา     เยี่ยมญาติ หรือมีกิจธุระส่วนตัวอื่นๆ ในต่างประเทศ ในระหว่างการลาพักผ่อน การลากิจ หรือตรงกับวันหยุดราชการ ขอให้ทำบันทึกผ่านผู้บังคับบัญชา และแนบสำเนาใบลา ส่งมาที่กบค. ล่วงหน้าโดยเร็ว        ก่อนเดินทางซึ่งตามบันทึกขอให้มีรายละเอียดแจ้งชื่อประเทศที่ต้องการไป เหตุผลที่ไป วันเดินทางไปและวันที่กลับถึงประเทศไทย รวมจำนวนกี่วัน ใช้สิทธิวันลาประเภทใด หรือเป็นช่วงวันหยุดราชการ

                ๒.หากมีกรณีบุคลากรท่านใดได้ซื้อโปรแกรมบริษัททัวร์ฉุกเฉิน ขอให้ทำการโทรศัพท์ติดต่อมายังกลุ่มทะเบียนประวัติและเงินเดือน หมายเลข ๐๒ ๑๔๑ ๔๗๖๒ หรือ ๐๒ ๑๔๓ ๐๖๔๓ เป็นการล่วงหน้าพร้อมส่งโทรสารบันทึกและสำเนาใบลา มาที่หมายเลข ๐๒ ๑๔๓ ๘๘๒๘ หรือยื่นทางอีเมล์ ให้ทำการสแกนบันทึกและสำเนาใบลา แล้วนำไฟล์ดังกล่าว ส่งอีเมล์มาที่ euro141@gmail.com เพื่อที่กบค.จะได้นำเสนอเรื่อง            ขออนุญาตได้ทันเวลาก่อนท่านเดินทางออกนอกประเทศ              

                ๓.กบค.จะนำเสนอ เรื่อง ขออนุญาตไปต่างประเทศของท่าน ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาอนุญาต

                ๔.จากนั้นจะได้รายงานให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมทราบต่อไป

                ๕.บุคลากรทุกท่านหากต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามข้อ ๑๓หรือข้อ ๑๔ ก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักรประเทศไทยโดยเคร่งครัด