จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและแนวทางการตรวจราชการกรมคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [2018-11-28]

         วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2561) นางสาวพวงแก้ว  เชื้อเชย  หัวหน้าผู้ตรวจราชการ เป็นประธานในการประชุมเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและแนวทางการตรวจราชการกรมคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายความสำเร็จของกรมคุมประพฤติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แนวทางการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงเป็นการพิจารณาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยใช้กลไกการบริหารจัดการของสำนักงานคุมประพฤติภาค    ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4

ผู้ตรวจ 1 ผู้ตรวจ 2
ผู้ตรวจ 3 ผู้ตรวจ 4