จำนวนผู้เข้าชม : 419

   


แจ้งแนวทาง เรื่อง การบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ [2018-11-27]

แจ้งแนวทาง เรื่อง การบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ

             ตามที่กรมคุมประพฤติได้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผล             การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกรมชุดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยในวันดังกล่าวได้ประชุมเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการในสังกัดราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค และมีมติรับรองผลไปแล้ว จำนวน ๗๑ หน่วยงาน นั้น

            เนื่องจาก ยังมีหน่วยงานหลายแห่งที่ไม่ได้ทำการบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตามที่ได้แจ้งเวียนปรากฏตามหนังสือกรมคุมประพฤติ    ที่ ยธ ๐๓๐๒/ว ๕๖๗ ลว. ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ดังนี้

            ๓.๑ ความห่างของร้อยละในการเลื่อนค่าตอบแทนของแต่ละระดับผล         การประเมินไม่ควรน้อยหรือมากจนเกินไป

            ๓.๒ หน่วยงานที่มีการแบ่งช่วงของระดับผลการประเมินหลัก เป็นระดับผล    การปะเมินย่อยควรแบ่งไม่เกิน ๒ ระดับผลการประเมินย่อย และความห่างของร้อยละควรเท่าๆกัน หรือใกล้เคียงกัน

            ๓.๓ พนักงานราชการที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ควรให้เลื่อนค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒

            ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการประชุม กบค.จึงขอความร่วมมือไปยังหน่วยงาน ที่ไม่ได้จัดส่งเอกสารและทำการบริหารวงเงินอีก ๓๔ แห่ง ดำเนินการตามแนวทาง  หนังสือเวียนข้างต้นโดยด่วน ต่อไป