จำนวนผู้เข้าชม : 316

   


แจ้งความคืบหน้า เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดกลางของสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [2018-11-26]

แจ้งความคืบหน้า เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดกลางของสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

              ขณะนี้ทางกรมคุมประพฤติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรสู่ระดับบุคคล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

              กบค.ขอแจ้งความคืบหน้าการปฏิบัติงานและแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดกลางของสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

              ๑.กบค.ได้แจ้งให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตัวชี้วัด โดยนำนโยบายกระทรวงยุติธรรม นโยบายของอธิบดีกรมคุมประพฤติ ทิศทางการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติฯลฯ มายกร่างกรอบตัวชี้วัดในปีนี้

              ๒.ทิศทางการจัดทำตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดกลางของสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะนำตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม  มากำหนดเป็นตัวชี้วัดเดียวกับตัวชี้วัดของกรม

              ๓.บัดนี้ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตัวชี้วัดได้ยกร่างกรอบตัวชี้วัดในปีนี้  เสร็จเรียบร้อยแล้ว

              ๔.กบค.ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ      ในวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดกลางของสำนักงานคุมประพฤติ 

              ๕.จากนั้นจะได้รายงานผลให้อธิบดีทราบและให้ความเห็นชอบ

              หากผลการพิจารณาเป็นเช่นไรทางกบค. จะแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบโดยตรง ต่อไป

 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑                                                  ข่าว: กลุ่มทะเบียนประวัติและเงินเดือน กบค.