จำนวนผู้เข้าชม : 323

   


แจ้งความคืบหน้าการพิจารณาคำขออุทธรณ์ผลคะแนนตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดกลาง [2018-11-23]

แจ้งความคืบหน้าการพิจารณาคำขออุทธรณ์ผลคะแนนตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดกลาง

              ด้วยกรมคุมประพฤติได้แจ้งผลคะแนนตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดกลางของสำนักงานคุมประพฤติสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และกองในสังกัดหน่วยงานส่วนกลาง รอบ ๖ เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้แจ้งให้หน่วยงานสามารถอุทธรณ์ผลคะแนนตัวชี้วัดรอบ ๖ เดือนดังกล่าวเข้ามาได้ โดยมีหน่วยงานจำนวนหลายแห่งได้แจ้งความประสงค์ขออุทธรณ์ผลคะแนนตัวชี้วัดรอบ ๖ เดือน     เข้ามายังกรมคุมประพฤติ           

              กบค.ขอแจ้งความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ดังนี้

              ๑.ได้รวบรวมคำขออุทธรณ์ส่งให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ดำเนินการพิจารณาถึงเหตุผล ข้อเท็จจริง ตามที่ได้ระบุในคำขออุทธรณ์

              ๒.หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ได้จัดส่งผลการอุทธรณ์ให้กบค.ครบทุกแห่งแล้ว

              ๓.บัดนี้ กบค.ได้นำเสนอเรื่อง การพิจารณาคำขออุทธรณ์ผลคะแนนตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดกลาง ของหน่วยงานที่ได้แสดงความประสงค์ขออุทธรณ์ ต่ออธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

              หากผลการพิจารณาเป็นเช่นไรทางกบค. จะแจ้งผลให้หน่วยงานทราบโดยตรง ต่อไป

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑                    ข่าว: กลุ่มทะเบียนประวัติและเงินเดือน กบค.