จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ติดตามการจัดตั้งสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์กาแลตาแป [2018-11-23]

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางกรรณิการ์ แสงทอง ที่ปรึกษากองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามการดำเนินการโครงการจัดตั้งสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์กาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส โดยคณะเดินทางเข้าพูดคุยถึงความร่วมมือและความช่วยเหลือในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ดังกล่าวกับสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส ต่อจากนั้น รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมหารือกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส เกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการจัดตั้งสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ และการจัดกิจกรรมทำความเข้าใจกับชุมชนกาแลตาแป ในการนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมปูลากาเม็ง หรือเกาะแพะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พร้อมพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการชุมชนกาแลตาแป เพื่อชี้แจงกระบวนการและขั้นตอน ตลอดจนระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ (บ้านกึ่งวิถี) ให้เกิดความเข้าใจตรงกันตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ สงเคราะห์ ฝึกอาชีพ รวมถึงการนำศาสนามาปรับใช้ต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติในทางที่ดีขึ้น อันเป็นการร่วมกันคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป