จำนวนผู้เข้าชม : 506

   


แจ้งความคืบหน้าการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพนักงานราชการ [2018-11-22]

แจ้งความคืบหน้าการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพนักงานราชการ

       ด้วยท่านอธิบดีกรมคุมประพฤติมีนโยบายที่จะมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพนักงานราชการ รอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑(ปฏิบัติงานระหว่าง ๑ มีนาคม ๖๑ - ๓๐ กันยายน ๖๑) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ นี้

กองบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอแจ้งความคืบหน้าในแผนปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพนักงานราชการ ดังนี้

       ๑. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดราชการส่วนกลาง และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการในสังกัดราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกรมชุดที่ ๒   เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

           - ข้าราชการในสังกัดราชการส่วนกลาง ยังไม่ส่งแบบประเมิน ๒ หน่วยงาน

        - ลูกจ้างประจำในสังกัดราชการส่วนกลาง ครบทุกหน่วยงาน

        - พนักงานราชการในสังกัดราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค จัดส่งมาทั้งหมด ๘๗ หน่วยงาน ยังไม่ส่งแบบประเมิน ๔๓ หน่วยงาน ได้ตรวจสอบและประชุมได้ ๗๑ หน่วยงาน

         ดังนั้น หน่วยงานที่ได้ประชุมคณะกรรมการฯแล้วเสร็จ กบค.จะนำเสนอคำสั่งเลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าจ้าง และค่าตอบแทน และส่งกลุ่มการคลัง เพื่อเบิกจ่ายตรงเงินเดือน ต่อไป

       ๒. การเลื่อนเงินเดือนผู้อำนวยการกอง/สำนักงาน/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ตรวจราชการกรม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง ขณะนี้ยังไม่ส่งแบบประเมิน จำนวน ๑ หน่วยงาน  อยู่ระหว่างการตรวจสอบแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ และจะได้นัดหมายการประชุมต่อไป

        ดังนั้น หากหน่วยงานใดยังไม่ได้ส่งแบบประเมินของตนเอง หรือแบบประเมิน ผลคะแนนหรือแจ้งเรื่องการบริหารวงเงินของผู้ใต้บังคับบัญชา มายังกองบริหารทรัพยากรบุคคลขอความร่วมมือ ให้จัดส่งมาเป็นการเร่งด่วน เพื่อที่จะได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ และมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน เพื่อสิทธิผลประโยชน์ของท่าน ต่อไป