จำนวนผู้เข้าชม : 561

   


แจ้งความคืบหน้าการย้ายข้าราชการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด (ประเภทอำนวยการระดับต้น) [2018-11-22]

แจ้งความคืบหน้าการย้ายข้าราชการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด (ประเภทอำนวยการระดับต้น)

       ด้วยขณะนี้ กรมคุมประพฤติมีอัตราว่างในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด จำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่       ๑.จังหวัดอำนาจเจริญ

                         ๒.จังหวัดมุกดาหาร

                         ๓.จังหวัดนครพนม

                         ๔.จังหวัดยะลา

           เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม          พ.ศ. 255๘ แจ้งเรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นและระดับสูงว่า ต้องมีประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ให้หมายถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างฟื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน ไม่น้อยกว่าสองอย่าง อย่างละไม่น้อยกว่า   หนึ่งปีก็ได้  ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนราชการต้องดำเนินการตามหนังสือเวียนดังกล่าว

           กบค. จึงขอแจ้งความคืบหน้าในแผนปฏิบัติงานการย้ายข้าราชการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด (ประเภทอำนวยการระดับต้น) ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรออ.ก.พ.กระทรวงกำหนดเงื่อนไข ตามหนังสือดังกล่าว หากมีความคืบหน้าประการใด ทางกบค. จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ต่อไป

           อย่างไรก็ดี ขณะนี้ข้าราชการท่านใดที่มีคุสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบและสนใจจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ในระหว่างที่รออ.ก.พ.กระทรวงกำหนดเงื่อนไข และรอทางกรมคุมประพฤติทำการสำรวจความประสงค์ ก็ขอให้เตรียมเอกสาร ข้อมูลประวัติบุคคลและผลงาน ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ไว้เป็นการล่วงหน้าได้