จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


กรมคุมประพฤติขับเคลื่อน โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ สร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยสังคม [2018-11-17]

กรมคุมประพฤติขับเคลื่อน โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ สร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยสังคม

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ว่า กรมคุมประพฤติดำเนินการจัดกิจกรรม “คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน” ตามสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การมีวินัย การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองมิให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดและภัยอาชญากรรม หรือตกเป็นผู้กระทำความผิด อาทิ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนลับแลพิทยาคม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็ก ๆ กว่า 50 คน ได้รู้จักการเคารพสิทธิของผู้อื่น กลไกระวังภัยในตนเอง รวมถึงสร้างวินัยเพื่อปลูกฝังให้เด็กเคารพกติการ่วมกัน ตลอดจนกติกาของสังคม เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ผ่านการเรียนรู้กฎหมายจากสื่อ Infographic และวิดีทัศน์ เช่นเดียวกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย ให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 120 คน ผ่านวิดีทัศน์หนังสั้น “ก่อน 18” อันเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการดำเนินชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเอง พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกรมคุมประพฤติด้วย

ด้านสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนเมธีพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ในรูปแบบการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เกี่ยวกับภารกิจงานคุมประพฤติ และจัดกิจกรรมถาม-ตอบ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงการใช้สื่อวิดีทัศน์ เพื่อนำไปปรับใช้และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองและบุคคลภายนอกได้ นอกจากนี้ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวกับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำนวน 200 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์กว่า 90 แห่ง จำนวน 100 โรงเรียน โดยกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้น 18,680 คน เพื่อการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติมีภูมิคุ้มกันต่อภัยสังคมรูปแบบต่าง ๆ และมีจิตสำนึก มีวินัยในตนเอง เพื่อเป็นรากฐานที่ดีให้กับสังคมไทยต่อไปในอนาคต