จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ และคัดเลือกประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค.อำเภอเมืองและอำเภอศรีสวัสดิ์ [2018-11-15]

คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ และคัดเลือกประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค.อำเภอเมืองและอำเภอศรีสวัสดิ์

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ได้จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภออำเภอเมืองและอำเภอศรีสวัสดิ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ซึ่งมีนางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมฯ โดยแจ้งนโยบายของอธิบดีกรมคุมประพฤติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ มุ่งเน้นการการขับเคลื่อนงานและบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และสรุปผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อีกทั้งได้ดำเนินการให้อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ต่อรองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ สำหรับ อ.ส.ค.ที่ยังไม่ปฏิญาณตน พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการฯ โดยที่ประชุมมีมติให้ นางนันท์นภัส ฤทธี  เป็นประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง ,นายไพบูลย์ อัจจิมากาญจน์  เป็นประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสวัสดิ์ โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมฯ จำนวนทั้งสิ้น ๖๖ คน วันนี้ (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)