จำนวนผู้เข้าชม : 11

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE [2018-11-15]

อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562           

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 เพื่อทรงรับทราบผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา และนโยบายแผนการดำเนินงานในปี 2562 รวมทั้งเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานจากองค์ประธานโครงการฯ อันจะนำไปสู่การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

          โดยในส่วนของกรมคุมประพฤติ มีนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุม พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี