จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ และคัดเลือกประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค.อำเภอหนองปรือและอำเภอบ่อพลอย [2018-11-14]

คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ และคัดเลือกประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค.อำเภอหนองปรือและอำเภอบ่อพลอย

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ได้จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอหนองปรือและอำเภอบ่อพลอย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ซึ่งมีนางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมฯ โดยแจ้งนโยบายของอธิบดีกรมคุมประพฤติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ มุ่งเน้นการการขับเคลื่อนงานและบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และสรุปผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อีกทั้งได้ดำเนินการให้อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ สำหรับ อ.ส.ค.ที่ยังไม่ปฏิญาณตน พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการฯ โดยที่ประชุมมีมติให้ ร้อยตรีนิติธร แสนจันทร์  เป็นประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองปรือ ด้วยคะแนนเสียง ๒๑ คะแนน ของ อ.ส.ค.อำเภอหนองปรือ ที่เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๒๕ คน จากจำนวนทั้งสิ้น  ๔๑ คน ,นายมาลัย ล้ำเลิศ  เป็นประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ่อพลอย ด้วยคะแนนเสียง ๓๗ คะแนน ของ อ.ส.ค.อำเภอบ่อพลอย ที่เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๔๐ คน จากจำนวนทั้งสิ้น  ๗๘ คน วันนี้ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ เทศบาลตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)