จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ และคัดเลือกประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค.อำเภอเลาขวัญ [2018-11-12]

คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ และคัดเลือกประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค.อำเภอเลาขวัญ

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ได้จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอเลาขวัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ซึ่งมีนางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมฯ โดยแจ้งนโยบายของอธิบดีกรมคุมประพฤติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ มุ่งเน้นการการขับเคลื่อนงานและบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และสรุปผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อีกทั้งได้ดำเนินการให้อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ สำหรับ อ.ส.ค.ที่ยังไม่ปฏิญาณตน พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค.อำเภอเลาขวัญ โดยที่ประชุมมีมติให้ นายมัน พันสี  เป็นประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเลาขวัญ ด้วยคะแนนเสียง ๕๑ คะแนน ของ อ.ส.ค.อำเภอเลาขวัญ ที่เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๕๒ คน จากจำนวนทั้งสิ้น  ๙๑ คน วันนี้ (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ วัดเขาวัง ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)