จำนวนผู้เข้าชม : 60

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะร่วมแลกเปลี่ยนกับสปป. ลาว [2018-11-09]

อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะร่วมแลกเปลี่ยนกับสปป. ลาว

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ซึ่งเป็นวันที่สองของโครงการติดตามความก้าวหน้าตามการฝึกอบรมหลักสูตรThird Country Training Programme (TCTP) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะพร้อมด้วยผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะพันเอกสมลิด ดาวรุ่งสุลี หัวหน้ากรมตำรวจคุมขัง-ดัดสร้าง (อธิบดี) กระทรวงป้องกันความสงบ ณ ค่ายโพนต้อง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นการควบคุมดูแลแก้ไขฟื้นฟูนักโทษขณะอยู่ในค่ายคุมขัง (เรือนจำ) และการพิจารณาให้ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดเพื่อให้กลับไปอยู่ร่วมกับชุมชน ตลอดจนการดำเนินงานการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเสมือนเป็นผู้ป่วย ซึ่งกรมตำรวจคุมขัง-ดัดสร้างมีหน้าที่รวบรวมรายชื่อนักโทษที่เข้าเกณฑ์ปล่อยตัวก่อนกำหนดเพื่อเสนอต่อไปยังองค์การอัยการประชาชนสูงสุด และการส่งต่อนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดให้ไปอยู่ในความดูแลขององค์การปกครองขั้นบ้านเพื่อให้นักโทษปฏิบัติตามเงื่อนไขขณะอยู่ในชุมชน รวมทั้งดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่ไม่ถูกฟ้องคดีเพื่อให้โอกาสในการบำบัดสำหรับผู้เสพ ในการนี้พันโทพัดสะดี นอนอาสา และพันโทลีซวา ไซยะซ่าง รองหัวหน้ากรมตำรวจคุมขัง-ดัดสร้าง และพันโทวันพอน บ่าวแพงสี หัวหน้าค่ายโพนต้อง ได้พาคณะเยี่ยมชมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังภายในค่าย ซึ่งค่ายดังกล่าวเป็นค่ายขนาดใหญ่ขึ้นตรงกับกรม และมีผู้ต้องขังชาวลาวและต่างประเทศอยู่ร่วมกัน รวมทั้งผู้ต้องขังชาวไทย โดยบทสรุป คณะกรมตำรวจคุมขัง-ดัดสร้างมีความสนใจต่อระบบการดูแลและสงเคราะห์ผู้รับการพักการลงโทษ และระบบการแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกรมคุมประพฤติ

ต่อมาวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะของอธิบดีกรมคุมประพฤติได้เข้าพบ ดร.จอมคำ บุบผาลีวัน หัวหน้ากรมส่งเสริมระบบยุติธรรม (อธิบดี) กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งขั้นบ้าน (การไกล่เกลี่ยคดีในระดับชุมชน) เป็นการหันเหคดีในระดับหมู่บ้านซึ่งพัฒนามาจากจารีตประเพณีการพูดคุยเพื่อประนีประนอม ซึ่งต่อมาได้รับการยกระดับให้เป็นกฎหมาย มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน และในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิกอน บุนวิไล รองหัวหน้ากรมส่งเสริมระบบยุติธรรมได้นำคณะศึกษาดูงานการดำเนินการของคณะกรรมการแก้ไขข้อขัดแย้งขั้นบ้าน หมู่บ้านห้วยโหง เมืองจันทะบุลี นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยคดีในชุมชน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมาย และส่งเสริมให้สมาชิกในหมู่บ้านปฏิบัติตามกฎหมาย โดยบทสรุป การไกล่เกลี่ยคดีอย่างมีระบบและมีกฎหมายรองรับช่วยให้คดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมน้อยลง และทำให้การอยู่ร่วมกันในชุมชนมีความสงบเรียบร้อยมากขึ้น

 

นอกจากนี้ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ น.อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ พร้อมด้วยผู้แทน JICA ได้ร่วมหารือกับ Professor Mika Kitagawa ของ UNAFEI เกี่ยวกับผลสรุปของการดำเนินการโครงการ TCTP รวมทั้งผลการติดตามความก้าวหน้าตามโครงการดังกล่าวของ สปป. ลาว เพื่อวางแผนในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุตามโครงการ TCTP ซึ่งสิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ Roadmap of ASEAN Plus Three Probation and Non-custodial Measure Cooperation ซึ่งมีกำหนดสิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้งสมาคมคุมประพฤติอาเซียนบวกสาม จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมการคุมประพฤติอาเซียนบวกสาม และข้อเสนอความร่วมมือระหว่างประเทศในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดต่อหน่วยงานอาเซียนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ข้อเสนอมาตรฐานหรือหลักว่าด้วยการคุมประพฤติ และมาตรการไม่ควบคุมตัวอาเซียนเพื่อพิจารณาให้การรับรองต่อไป