จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเยือน สปป.ลาว หนุนการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน [2018-11-07]

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะพร้อมด้วยผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ภายใต้โครงการติดตามความก้าวหน้าตามการฝึกอบรมหลักสูตร Third Country Training Programme (TCTP) for Development of Effective Community-based Treatment of Offenders in the CLMV Countries ซึ่งเป็นโครงการที่กรมคุมประพฤติดำเนินการร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ และ JICA ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะท่านบุนสะหวาด บุบผา รองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม และท่านคำพอน สีปะเสิด ปลัดกระทรวงยุติธรรมณ กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชนและมาตรการไม่ควบคุมตัวในสปป.ลาว ซึ่งกระทรวงยุติธรรมแห่ง สปป.ลาว เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนากฎหมายของประเทศ ในการนี้ รองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเห็นด้วยต่อการพัฒนากฎหมายลำดับรองของ สปป.ลาว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน ซึ่งการหารือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากฎหมายให้มีความชัดเจนมากขึ้นต่อไป นอกจากนี้ คณะของกรมคุมประพฤติยังได้ร่วมหารือ ๒ ฝ่ายระหว่างคณะของหัวหน้ากรมร่วมมือสากล(อธิบดี) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม สปป.ลาวที่เคยเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร TCTP โดยบทสรุป คณะของหัวหน้ากรมร่วมมือสากลเห็นว่ามาตรการแบบไม่ควบคุมตัวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของ สปป.ลาว และเห็นสมควรให้กระทรวงยุติธรรมทั้งสองประเทศสร้างความร่วมมือระหว่างกันเพื่อให้สามารถนำมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวมาปฏิบัติได้จริงต่อไป

 

ต่อมาในเวลา 13.30 นาฬิกา คณะของกรมคุมประพฤติโดยการนำของอธิบดีกรมคุมประพฤติได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านบุนยัง จันดาละสาน รองหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุด ณ องค์การอัยการประชาชนสูงสุด เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดที่ได้รับการรอการลงโทษและนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ ซึ่งมีบทบาทในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดและเสนอความเห็นไปยังศาลเพื่อพิจารณารอการลงโทษหรือปล่อยตัวนักโทษก่อนกำหนด ในการนี้ ท่านโนสะหวัน สีหะลาด และท่านคำหล้า โสวัด รองหัวหน้ากรมตรวจตราค่ายคุมขัง-ดัดสร้าง และอัยการผู้เคยเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร TCTP ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น โดยบทสรุป สปป.ลาวไม่มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ทั้งนี้ ความช่วยเหลือด้านวิชาการเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนามาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอย่างเป็นระบบ

 ภายหลังจากนี้ คณะผู้แทนของกรมคุมประพฤติและ JICA มีกำหนดเดินทางไปเยี่ยมคารวะหัวหน้ากรมตำรวจคุมขัง-ดัดสร้าง (อธิบดี) กระทรวงป้องกันความสงบ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชนภายหลังการปล่อยตัวนักโทษก่อนกำหนด นอกจากนี้ คณะมีกำหนดเข้ารับฟังการบรรยายสรุปจากผู้แทนกรมส่งเสริมระบบยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งขั้นบ้านในชุมชนต่อไป