จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


คุมประพฤติยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 [2018-10-31]

กรมคุมประพฤติ ออกประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ เพื่อนำพาประเทศไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) โดยให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านสำหรับติดต่อราชการ กรมคุมประพฤติจึงได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เพื่อรองรับแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในกรณีที่ต้องใช้เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวต่อว่า สาระสำคัญของประกาศประกอบด้วย การให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้สำเนาเอกสารดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดทำเอกสารนั้น และในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ขอให้ผู้มอบอำนาจลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร

        ประกาศกรมคุมประพฤติในการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาการจัดเตรียมเอกสาร ประหยัดค่าใช้จ่ายในการถ่ายสำเนา และในภาพรวมระดับประเทศยังช่วยผลักดันการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐเข้าไว้ด้วยกันโดยการใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรทางธรรมชาติอีกด้วย

ยกเลิกบัตรประชาชน