จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติเน้นขับเคลื่อนงานแบบ Smart Probation เพื่อมุ่งสู่ Probation 4.0 [2018-10-25]

กรมคุมประพฤติเน้นขับเคลื่อนงานแบบ Smart Probation เพื่อมุ่งสู่ Probation 4.0

           วันนี้ (25 ตุลาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 5/2561 พร้อมถ่ายทอดนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรมกำชับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในการบริหารจัดการ ภายใต้กลไกของกระทรวงยุติธรรม และมอบแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย กรมคุมประพฤติ ปี 2562 เพื่อก้าวสู่ยุค Probation 4.0 จึงเน้นการทำงานแบบ Smart Probation โดยทำงานและให้บริการเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถ เพื่อทำงานได้ตามมาตรฐาน รู้จักแสวงหาความรู้และใช้นวัตกรรม และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน อันเป็นการสร้าง Brand คุมประพฤติ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้าง โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

             นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้าของการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้ในภารกิจกระทรวงยุติธรรม แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย Zero Copy โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยง ปัญหาและความจำเป็นในการจำแนกผู้กระทำผิดในงานคุมประพฤติ โครงการตามนโยบาย ด้านการดูแล ช่วยเหลือ สงเคราะห์ ผู้กระทำผิด อาทิ โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ โครงการกำลังใจ และโครงการพัฒนาบ้านกึ่งวิถี และรายละเอียดและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงการติดตามการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562