จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


กรมคุมประพฤติร่วมจัดนิทรรศการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2561 [2018-10-22]

       วันนี้  ( 22 ตุลาคม 2561 ) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมจัดนิทรรศการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2561 ซึ่งมีวัตถุปะสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในงานดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการขององค์การสวัสดิการสังคมทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอาสาสมัครปฏิบัติงาน โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี และพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ซึ่งมีอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับรางวัลดังนี้ นายสกล ไหมสาสน์ อาสาสมัครคุมประพฤติสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง นายนัฐพันษ์ ข่าขันมะลี อาสาสมัครคุมประพฤติสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ นายบัณฑิต กำศิริมงคล อาสาสมัครคุมประพฤติสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี อนงค์ อยู่เอี่ยม อาสาสมัครคุมประพฤติสังกัดสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 3 และนางณัฎฐา สนิทมาก อาสาสมัครคุมประพฤติสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งภายในงานมีการประชุมสมัชชาการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 26 เรื่อง”การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม แบบ Productive Welfare” โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติเข้าร่วมด้วย ณ ห้องปรินซ์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร