จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติ ย้ำนโยบายมุ่งสู่ Smart Probation [2018-10-22]

วันนี้ (22 ตุลาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 และสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 12 เพื่อถ่ายทอดนโยบาย 5 จำเป็นต่อเนื่อง 4 จำเป็นเร่งด่วน 3 จำเป็นยั่งยืนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งกำชับนโยบายกรมคุมประพฤติ ปี 2562 มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ การปฏิบัติงานและหน่วยงานต้องเป็นมาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบและกฎหมาย มีการแสวงหาความรู้และใช้นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานและให้บริการ เช่น การนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด การให้บริการประชาชนในรูปแบบ Digital Service การดึงฐานข้อมูล Big Data เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถนำมาแก้ไขปัญหาได้ การบูรณาการกับหน่วยงานในกลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อติดตามช่วยเหลือคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งมาตรการปักหมุด การลดใช้กระดาษ (Paperless) การยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน (Zero Copy) และให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทกระทรวงยุติธรรม 20 ปี แผนแม่บทกรมคุมประพฤติ 20 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกรมคุมประพฤติ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Probation และก้าวไปสู่ Probation 4.0 ต่อไป

 

นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนางวิทยารัตน์ ชาติปรีชากุล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 และนายธงชัย ไชยเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 12 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ อาคารหลักสี่พลาซ่า (ศูนย์การค้าไอที สแควร์) ชั้น T ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร