จำนวนผู้เข้าชม : 57

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี มอบนโยบายเพื่อมุ่งสู่ Smart Probation [2018-10-20]

อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี มอบนโยบายเพื่อมุ่งสู่ Smart Probation

 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามการร่วมขับเคลื่อนชุมชนบ้านซากเล็ก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยเน้นย้ำการดำเนินงานด้วยการบูรณาการและการสนับสนุนของชุมชน พร้อมถ่ายทอดนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และมอบนโยบายอธิบดีกรมคุมประพฤติ ปี 2562 เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Probation ด้วยการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ มีขีดสมรรถนะสูง ทำงานอย่างมีมาตรฐาน มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีนำมาใช้สนับสนุนการดำเนินงานและให้บริการประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และบูรณาการงานในกลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัยอย่างไร้รอยต่อ เพื่อส่งเสริมคนดีสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนางพวงชมพู เปรมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง และนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ