จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


กรมคุมประพฤติจัดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 38 (คนพิการ) [2018-10-16]

  วันนี้ ( 16 ตุลาคม 2561 ) นายพยนต์  สินธุนาวา  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 38 (คนพิการ) พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมและกรมคุมประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม การมีส่วนร่วมและจิตสาธารณะ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

         การอบรมพนักงานคุมประพฤติ ในครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 30 ตุลาคม 2561 โครงการอบรม “หลักสูตรพนักงานคุมประพฤติรุ่นที่ 38 (คนพิการ) เป็นการจัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ (คนพิการ) ก่อนเข้าทำงานในสำนักงานคุมประพฤติ ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติ (คนพิการ) ได้เข้าสู่กระบวนการประเมินทักษะและเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง และเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ เทคนิค ทักษะ ทัศนคติ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด  สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  มีประสิทธิภาพสูงสุด  รวมทั้งทำหน้าที่ในการคืนบุคคลที่เข้าสู่ระบบการคุมประพฤติกลับคืนสู่สังคม

พนักงานคุมประพฤติ รุ่น 38 1 พนักงานคุมประพฤติ รุ่น 38 2
พนักงานคุมประพฤติ รุ่น 38 3 พนักงานคุมประพฤติ รุ่น 38 4
พนักงานคุมประพฤติ รุ่น 38 5