จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


ขอสำรวจค่าสาธารณูปโภคค้างชำระประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [2018-10-16]

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ

เรื่อง ขอสำรวจค่าสาธารณูปโภคค้างชำระประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

          กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอให้สำนักงานสำรวจหนี้ค้างชำระทั้งสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามใบแจ้งหนี้ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่
18 ตุลาคม 2561 ก่อนเวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามคุณเสาวลักษณ์
, คุณโสภิต  ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2143 8846, 0 21414904 โดยได้แนบแบบฟอร์มการสำรวจมาพร้อมนี้แล้ว

 

เอกสารดาวน์โหลด :

scan.pdf

เอกสารแนบ1.pdf