จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมร่วมกับหน่วยงานภาคี [2018-10-06]

ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมร่วมกับหน่วยงานภาคี

วันนี้ (6 ตุลาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า กรมคุมประพฤติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ได้จัดกิจกรรมให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม โดยร่วมกับกลุ่มภาคีภาครัฐ เอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น และประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง และไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ เช่น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ได้นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดรอบบริเวณจุดสายตรวจตำบลสระประดู่  สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม นำผู้ถูกคุมความประพฤติและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โดยร่วมกันแผ้วถางวัชพืชที่รกตามริมถนนและร่องระบายน้ำบริเวณเขตชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เพราะในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนทำให้วัชพืชที่อยู่ตามไหล่ทางเกิดขึ้นอย่างแน่นหนาเป็นการบดบังทัศนียภาพในการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนน ที่จะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ หนู ยุงลาย

เช่นเดียวกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นนำผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดและฟังการบรรยายธรรมะเรื่องหลักธรรมในการดำเนินชีวิต  ณ วัดป่าสีตะวัน ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา นำผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกับสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE หน่วยงานราชการและจิตอาสาจังหวัดพะเยา ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณพระวิหารและโดยรอบโบราณวัตถุ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา