จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน สร้างสังคมเคารพกฎหมาย [2018-10-06]

คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน สร้างสังคมเคารพกฎหมาย

           วันนี้ (6 ตุลาคม 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า  กรมคุมประพฤติ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร  โดยมี พลอากาศเอก  ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันที่  4 ตุลาคม 2561  ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอาชญากรรม โดยการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสกระทำผิด ส่งเสริมสังคมเคารพกฎหมาย (Culture of Lawfulness) และสร้างสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ  ให้มีความพร้อมในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันตนเองจากภัยสังคม  การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง   การรู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ซึ่งกรมคุมประพฤติได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “คุมประพฤติให้ความรู้  สู่เยาวชน”  ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 204 แห่ง แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 44 แห่ง ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา จำนวน 160 แห่ง   ซึ่งกรมคุมประพฤติ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ไปแล้ว ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561  จำนวน 86 สำนักงาน จำนวน  96 โรงเรียน ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงยุติธรรม อาสาสมัครคุมประพฤติ  โดยให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 18,280 คน  เพื่อให้มีความรู้มีภูมิคุ้มกันต่ออันตรายต่าง ๆ รู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด และวิธีการที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตและการแก้ไขปัญหาโดยไม่ พึ่งยาเสพติด รวมทั้งสร้างค่านิยมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพการประกวดภาพวาดระบายสี  กิจกรรมอาชีพในฝัน และให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกัน  เล่มเกม ตอบคำถามได้รับรางวัล กิจกรรมนันทนาการ และการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้กระทำผิด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป และได้วางแผนการดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 และจะจัดต่อเนื่องจนถึงปีการศึกษา  พ.ศ. 2562