จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


กรมคุมประพฤติร่วมพิธีลงนาม MOU เรื่อง โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ [2018-10-04]

กรมคุมประพฤติร่วมพิธีลงนาม MOU เรื่อง โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

          วันนี้ ( 4 ตุลาคม 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหารกรม
คุมประพฤติ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
MOU เรื่อง โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ระหว่างกระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

 

          การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆร่วมลงนาม 7 หน่วยงานได้แก่  ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งการลงนามมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีความพร้อมในการเติบโตอย่างมีคุณภาพและเสริมสร้างสังคม เคารพกฎหมายด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีความรู้เท่าทัน ห่างไกลยาเสพติดและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป