จำนวนผู้เข้าชม : 85

   


ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ [2018-09-28]

ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ

                ตามที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีหนังสือที่ ยธ 0302/ว 80 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561               แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ โดยให้หน่วยงานในสังกัด             กรมคุมประพฤติ เบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไปนั้น กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามแนวทางที่กรมคุมประพฤติกำหนด

กองบริหารทรัพยากรบุคคล