จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวไปใช้กับผู้กระทำผิด [2018-09-24]

          วันนี้ ( 24 กันยายน 2561) นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธาน    ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวไปใช้กับผู้กระทำผิดพร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวในงานคุมประพฤติ โดยมีนางพรประภา  แกล้วกล้า ผู้อำนวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติเป็นผู้กล่าวรายงานและการบรรยายในหัวข้อวิธีการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิดและแนวทางการดำเนินงาน โดยนายวิชชาญ ชนะชัยวิบูลวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมและต่างประเทศ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการจัดทำแนวทางการดำเนินงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในกระบวนงานต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บุคลากรจากกรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  และอาสาสมัครคุมประพฤติ ณ  โรงแรมทีเค  พาเลซ  กรุงเทพมหานคร

 

em 1 em 2
em 3 em 4