จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์นิตยสาร TO BE NUMBER ONE [2018-09-21]

อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์นิตยสาร TO BE NUMBER ONE

                วันนี้ ( 21 กันยายน 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ให้สัมภาษณ์นิตยสาร TO BE NUMBER ONE เกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการในส่วนของกรมคุมประพฤติ ณ ห้องอธิบดีกรมคุมประพฤติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

                อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดเผยว่า กรมคุมประพฤติ มีภารกิจในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ต้องดูแลกลุ่มผู้กระทำผิดส่วนหนึ่งที่เป็นผู้กระทำผิดที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ภายใต้หลักคิดคือ ผู้เสพคือผู้ป่วย ไม่เน้นการลงโทษแต่เน้นการบำบัด ซึ่งกรมคุมประพฤติ มีหน่วยงานที่เป็นระบบบังคับบำบัดของกรม คือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว และศูนย์ฟื้นฟูสรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกับโครงการใครติดยายกมือขึ้น ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE กรมคุมประพฤติจึงได้เข้าเป็นสมาชิกของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2557  และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาใช้ดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดตั้งขึ้นในสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ นอกจากนี้กรมคุมประพฤติยังให้ความสำคัญกับการบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานในที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนราชการและภาคเอกชน

                ปัจจุบันกรมคุมประพฤติมีการจัดตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE  จำนวน 84 แห่งจากหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ โดยใช้ตัวโครงการ ชมรม TO BE NUMBER ONE  เป็นตัวขับเคลื่อนในการที่จะให้ทำให้เยาวชนเกิดการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ แสดงพลังอย่างถูกต้อง การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

 

                สุดท้ายนี้อธิบดีกล่าวว่า ในปัจจุบันสังคมและเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งครอบครัวก็มีความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้เยาวชนเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ปัจจุบันเยาวชนมีความรอบรู้ รู้จักเลือก รู้จักคิด ทำอย่างไรที่เราจะสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับเยาวชน ซึ่งโครงการ TO BE NUMBER ONE มีการดำเนินงานที่ส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และสนับสนุนความสามารถของเยาวชน ให้พึ่งพาตนเองได้ มีความฝันและมีจุดมุ่งหมายในอนาคต แสวงหาต้นแบบ(Idol)และต้องการเป็นต้นแบบ สนใจกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นของใหม่และมีประโยชน์ซึ่งโครงการนี้ เป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้เยาวชนเดินไปในทางที่ถูกต้องได้ เป็นภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งยังเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ