จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการควบคุมพฤติกรรมของผู้กระทำผิดเพื่อยกระดับสัมฤทธิ์ผลของการคุมประพฤติ [2018-09-20]

          วันนี้ ( 20 กันยายน 2561 ) นางระพีพร หิมะคุณ  ศรีสมบัติตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างรายงาน การวิจัย เรื่อง “การพัฒนากลไกการควบคุมพฤติกรรมและการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ถูกคุมความประพฤติเพื่อยกระดับสัมฤทธิ์ผลของการคุมประพฤติ” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมวิพากษ์ร่างรายงานการวิจัย ประกอบด้วย นางมณีรัตน์  บุญฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ  นางนุสรา วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา นายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี  รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด   จากมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานกิจการยุติธรรม  ณ โรงแรมเซ็นทรา  บายเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  

ระพี1 ระพี2
ระพี3 ระพี4
ระพี5