จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติเตรียมขับเคลื่อนงานมุ่งสู่ Smart Probation [2018-09-19]

กรมคุมประพฤติเตรียมขับเคลื่อนงานมุ่งสู่ Smart Probation

              เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิด โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ กว่า 120 คนเข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

              อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทกระทรวงยุติธรรม 20 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 พร้อมกำชับนโยบาย 5 จำเป็นต่อเนื่อง 4 จำเป็นเร่งด่วน 3 จำเป็นยั่งยืน ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และเน้นการขับเคลื่อนตามนโยบาย 4P ประกอบด้วย Probation Professional สร้างมาตรฐานทั้งบุคลากร การปฏิบัติงาน และหน่วยงาน Proactive เน้นงาน after care การสร้างงานสร้างอาชีพ มีผลิตผลคนดีสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม และ Progressive โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนงานหรือให้บริการ อย่างการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด หรือการปฏิบัติงานในรูปแบบ Digital Service อันเป็นการสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Probation