จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


กรมคุมประพฤติจัดการอบรมความรู้การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE [2018-09-13]

กรมคุมประพฤติจัดการอบรมความรู้การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

        วันนี้ ( 13 กันยายน 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมความรู้การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE   กรมคุมประพฤติ   หลังจากนั้นมีการบรรยายเรื่องการประกวดผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE โดย หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE   ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

         อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE   มาใช้ดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ การทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามเป้าหมาย เห็นได้จากจำนวนชมรมฯและสมาชิกที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมคุมประพฤติจะเข้าสู่การประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ  เชื่อมั่นว่าสำนักงานคุมประพฤติที่มาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้มีศักยภาพที่จะเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ซึ่งอยากให้มองว่าการประกวดจะช่วยพัฒนาผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE   ในสังกัดกรมคุมประพฤติให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 

          การอบรมความรู้การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมคุมประพฤติในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้ การอภิปราย ประสบการณ์การประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ จากหน่วยงานภายนอก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการแบ่งกลุ่มจัดทำแผนปฏิบัติการประกวด มีผู้เข้าร่วมจากสำนักงานคุมประพฤติกลุ่มเป้าหมายจำนวน 26 แห่ง