จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


กรมคุมประพฤติร่วมสัมมนาทางวิชาการของการประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปี 2560 [2018-09-13]

        วันนี้  (13  กันยายน 2561)  นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา เลขานุการกรมรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน เป็นผู้แทนกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2560 โดยมีนายสุวพันธุ์      ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมทั้งทราบถึงสิทธิที่สำคัญของประชาชนในการใช้สิทธิ ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ เพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

พรบ 1 พรบ 2
พรบ 3