จำนวนผู้เข้าชม : 17

   


กรมคุมประพฤติจัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชนระดับพื้นที่ [2018-09-13]

 

วันนี้ (13 กันยายน 2561) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชนระดับพื้นที่ โดยมีนายจักราวุธ ศิริฟองนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติและภาคประชาชนในการช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการติดตามกรณีผู้ถูกคุมประพฤติต้องเงื่อนไขให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติรวมทั้งสิ้น 200 คน โครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1,3,6,และ8 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ห้องกรุงธนบอลรูม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น การบรรยายหัวข้อ "ประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิดต่อชุมชน" โดยวิทยากรสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 การบรรยายหัวข้อ "การนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด" โดยวิทยากรสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 3 การบรรยายหัวข้อ "บทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติในการใช้อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิดเพื่อสนับสนุนงานคุมประพฤติ" โดยวิทยากรสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 และ 8

ซิตี้ 1 ซิตี้ 2
ซิตี้ 3 ซิตี้ 4
ซิตี้ 5 ซิตี้ 6
ซิตี้ 7 ซิตี้ 8
ซิตี้ 9