จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) จังหวัดนครราชสีมา [2018-09-11]

           วันนี้ (10 กันยายน 2561) กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติภาค 3 (นครราชสีมา) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ     ผู้กระทำผิด   ห้องประชุมสตาร์เวล บาหลี รีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายไพโรจน์ พุทธิวิศิษฎ์  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางพรประภา แกล้วกล้า ผู้อำนวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ และนางสุมาลี มาดำ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ นโยบายกรมคุมประพฤติกับแนวทางการสงเคราะห์และการสร้างงานสร้างอาชีพ และ แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้กระทำผิดให้เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารนอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณสุภัค หมื่นนิกร คุณชิดชนก พานิชสุข และคุณเฉลิมพล สมบัติราชอังกูร วิทยากรภายนอก ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร 

             การจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่  10 - 11 กันยายน 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  จำนวน  65 คน โดยได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทของการเป็นผู้ประกอบการทางด้านอาหาร การวิเคราะห์แผนประกอบการธุรกิจ เพื่อวางแผนและทราบแนวทางการปฏิบัติงานจริง สามารถนำไปดำเนินการคัดเลือกผู้กระทำผิดที่มีความต้องการเป็นผู้ประกอบการด้านอาหาร  และเป็นการต่อยอดทางธุรกิจให้กับผู้กระทำผิดในการประกอบอาชีพต่อไป

ฮีโร1 ฮีโร่2
ฮีโร่3 ฮีโร่4