จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด [2018-09-10]

         วันนี้ (10 กันยายน 2561) นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิดเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ" นางธารินี  แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิดไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรจากศาลยุติธรรม พนักงานอัยการ สำนักเขต สถานีตำรวจนครบาล คณะกรรมการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งสิ้น 200 คน โครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1,3,6,และ8 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้  ห้องกรุงเทพ 2  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

           ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรทั้งภายในและภายนอกอาทิเช่น การบรรยายหัวข้อ "การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด" โดยนางสาวจินดารัตน์  เหล็มเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคุมประพฤติ การบรรยายในหัวข้อ "การติดตามประเมินผลโครงการนำร่องในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ" โดยรองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

EM1 EM 2
EM 3 EM 4
EM5 EM 6