จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงานสัมมนา “สิทธิมนุษยชนศึกษากับวาระแห่งชาติความร่วมมือระดับชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” [2018-09-10]

อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงานสัมมนา “สิทธิมนุษยชนศึกษากับวาระแห่งชาติความร่วมมือระดับชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

        วันนี้ (10 กันยายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง “สิทธิมนุษยชนศึกษากับวาระแห่งความร่วมมือระดับชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารทรงกลม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

        สำหรับการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง “การส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน” ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน) สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับองค์กรภาครัฐ สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสามารถนำหลักการไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้อง อันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ: สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม