จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วม Yellow Ribbon Prison Run สร้างการรับรู้ในสังคมเพื่อให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิด [2018-09-10]

กรมคุมประพฤติเข้าร่วม Yellow Ribbon Prison Run สร้างการรับรู้ในสังคมเพื่อให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิด

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 คณะผู้แทนจากกรมคุมประพฤติ นำโดยนางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) นำโดยนายนัทธี จิตสว่าง ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วม Yellow Ribbon Prison Run ณ บริเวณรอบ Changi Singapore Prison Service ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้ในสังคมเพื่อให้โอกาสที่สองแก่ผู้กระทำผิดซึ่งพ้นโทษแล้ว รวมถึงสร้างความยอมรับผู้กระทำผิดและครอบครัวกลับสู่สังคม และสร้างแรงบันดาลและทำให้ชุมชนเกิดการปฏิบัติช่วยเหลือและสนับสนุนผู้พ้นโทษในการแก้ไขฟื้นฟูและกลับคืนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ภายในงานยังประกอบไปด้วยนิทรรศการ “Letters from behind the Wall” นำเสนอความมุ่งมั่นตั้งใจและแรงบันดาลใจของผู้ต้องขังที่จะกลับตนเป็นคนดีเพื่อกลับมาใช้ชีวิตในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งข้อความหรือจดหมายให้กำลังใจกับผู้ต้องขังในการแก้ไขปรับปรุงตนเอง นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงกระบวนการในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรือนจำ กลไกในการแก้ไขฟื้นฟูและการช่วยเหลือสนับสนุนผู้กระทำผิดภายหลังพ้นโทษ (Throughcare) ของประเทศสิงคโปร์อีกด้วย