จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


เอมี่ ทำงานบริการสังคมถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตเป็นอุทาหรณ์แก่นักศึกษาในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ [2018-09-08]

เอมี่ ทำงานบริการสังคมถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตเป็นอุทาหรณ์แก่นักศึกษาในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์

   

 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4  ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์กระทรวงยุติธรรม  มีนักศึกษาเข้ารับฟัง จำนวน 100 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 20 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้นางสาวเอมี่  อาเมเรีย อดีตดารานักแสดงได้เข้าร่วมกิจกรรมและถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตที่เคยหลงผิดไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่นักศึกษา

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ  กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติในสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ของกระทรวงยุติธรรม  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นคนดีในสังคมควบคู่กับการเป็นคนเก่งที่มีคุณธรรม จริยธรรม  ดังนั้น กรมคุมประพฤติจึงได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  บทบาทภารกิจของกรมคุมประพฤติ ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากภัยสังคม การรู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด

อธิบดีกรมคุมประพฤติ  กล่าวต่อว่า  นางสาวอาเมเรีย  จาคอป  (เอมี่)  อดีตดารานักแสดงที่อยู่ในระหว่างการคุมความประพฤติ ได้ทำงานบริการสังคม โดยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ของกระทรวงยุติธรรม และถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตที่เคยหลงผิดไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อเป็นอุทาหรณ์ แก่นักศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และรู้เท่าทันในการป้องกันตนเองจากภัยต่าง ๆ มิให้ตนเองตกเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้กระทำผิด สามารถดำรงชีพในสังคมได้อย่างปกติสุข