จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


ติดตามผลการจ้างงานผู้กระทำผิดโครงการคืนคนดีสู่สังคม กรมคุมประพฤติ [2018-09-08]

 

  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวถึงผลการดำเนินงานการจ้างงานผู้กระทำผิดภายใต้ โครงการคืนคนดีสู่สังคมว่า ในปีงบประมาณ 2561 กรมคุมประพฤติได้มีการจ้างงานผู้กระทำผิดเข้าทำงานที่สำนักงานคุมประพฤติ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และหน่วยงานภาคี ในจังหวัดที่ครอบคลุมหน่วยงานในกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัยของกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ กรมคุมประพฤติ   กรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งสิ้น  จำนวน  736 ราย โดยจำแนกเป็นตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 141 ราย ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน  505 ราย ตำแหน่งพี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด จำนวน 63 ราย  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  จำนวน 19 ราย  และตำแหน่งพนักงานครูสอนนวด / เสริมสวย จำนวน      8 ราย 

   อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวต่อว่า จากการที่กรมคุมประพฤติได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการจ้างงานผู้กระทำผิดภายใต้ โครงการคืนคนดีสู่สังคมวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโอกาสในการแก้ไขฟื้นฟูและสามารถกลับตนเป็นคนดี  รวมทั้งสนับสนุนและช่วยเหลือผู้พ้นโทษ เข้าทำงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานเอกชน  โดยมีระยะเวลาการจ้างงาน 9 เดือน ทำให้ผู้กระทำผิดเหล่านั้นมีรายได้ประจำในช่วงหลังพ้นโทษ     เพื่อปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติและพฤตินิสัยให้ผู้กระทำผิดเกิดความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตนเองและไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งเป็นการฝึกฝนทักษะการทำงาน และเพิ่มโอกาสในการได้รับการจ้างงานจากนายจ้างและบริษัทเอกชน นอกจากนี้  กรมคุมประพฤติได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน  เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้กระทำผิดและเจ้าหน้าที่โครงการ  เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถชมคลิปโครงการ คืนคนดีสู่สังคมของกรมคุมประพฤติได้ที่Link   1.https://www.youtube.com/watch?v=DB-Hcy39-N8 

                       2. https://www.youtube.com/watch?v=2-ByJ1BllcE&t=34s

 

                และ 3. https://www.youtube.com/watch?v=jKLjLHIQ4BU&t=58s

ติดตาม 1 ติดตาม 2
ติดตาม 3 ติดตาม 4
ติดตาม 5 ติดตาม 6
ติดตาม 7 ติดตาม 8
ติดตาม 9