จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


ผู้แทนกรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุม Yellow Ribbon Conference 2018 ที่ประเทศสิงคโปร์ แลกเปลี่ยนการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ [2018-09-07]

วันนี้ (7 กันยายน 2561) คณะผู้แทนจากกรมคุมประพฤติ นำโดยนางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน นางสาวเมทินี แสงสุวรรณ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) กรมราชทัณฑ์ และกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุม Yellow Ribbon Conference 2018 ณ Suntec City Convention Centre ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2561 การประชุมครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้มีการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดและเรือนจำ ภายใต้แนวคิด “Creating Ripples of Change at Every Level” ซึ่งมีเป้าหมายที่จะแลกเปลี่ยนการใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด การคืนคนดีสู่สังคม และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการสร้างโอกาสให้ผู้กระทำผิดมีอาชีพ การประชุมครั้งนี้ได้มีการนำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น โครงการ High:five ซึ่งเป็นความร่วมมือของบริษัทเอกชนในประเทศเดนมาร์กในการจัดหางานให้แก่ผู้พ้นโทษ การจ้างงานผู้กระทำผิดในประเทศออสเตรเลีย การใช้สื่อดิจิตอลในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 300 คนจากประเทศเดนมาร์ก ออสเตรเลีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และประเทศไทย

สิงคโปร์ 1 สิงคโปร์ 2
สิงคโปร์ 3 สิงคโปร์ 4
สิงคโปร์ 5