จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน ป้องกันภัยอาชญากรรมในสังคม [2018-09-07]

           นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า กรมคุมประพฤติ   ได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรม คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชนตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์กระทรวงยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ให้มีความรู้ตามกรอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 4 ด้าน  คือ  1.การป้องกันตนเองจากภัยสังคม  2. การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง  3. การรู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด  4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 204 แห่ง แบ่งเป็น  ระดับประถมศึกษา จำนวน 43 แห่ง ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา จำนวน 161 แห่ง  และได้วางแผนการดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 จะจัดต่อเนื่องจนถึงปีการศึกษา พ.ศ. 2562 

            ผลการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2561 สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนอุปถัมภ์ไปแล้ว จำนวน 45 สำนักงาน จำนวน  50 โรงเรียน ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงยุติธรรม อาสาสมัครคุมประพฤติ โดยบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 12,325 คน  ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิเช่น  การบรรยายหัวข้อเรื่อง ภารกิจของงานคุมประพฤติ การป้องกันตนเองจากสังคมเพื่อให้มีความรู้มีภูมิคุ้มกันต่ออันตรายต่าง ๆ และสามารถอยู่ในสังคมได้ อีกทั้งให้ความรู้เรื่องการสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง เพื่อช่วยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายหัวข้อเรื่อง รู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติด และวิธีการที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตและการแก้ไขปัญหาโดยไม่พึ่งยาเสพติด รู้จักวิธีการใช้เครื่องมือตรวจหาสารเสพติด และการบรรยายหัวข้อเรื่อง สร้างความตระหนักรู้ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อสร้างค่านิยมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  การประกวดภาพวาดระบายสี  กิจกรรมอาชีพในฝัน และให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกัน  เล่มเกม ตอบคำถามได้รับรางวัล และการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป

โรงเรียนอุปถัมภ์1 โรงเรียนอุปถัมภ์2
โรงเรียนอุปถัมภ์3 โรงเรียนอุปถัมภ์4
โรงเรียนอุปถัมภ์5