จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


คุมประพฤติขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) [2018-09-07]

วันนี้ (7 กันยายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า กรมคุมประพฤติได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) โดยมีบุคลากรจากกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัยได้แก่   กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีแนวทางในการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ และเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  ซึ่งมีวิทยากรจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมาบรรยายให้ความรู้เรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้กระทำผิดให้เป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร และการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารด้วยการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและแผนประกอบการธุรกิจ เพื่อวางแผนและทราบแนวทางการปฏิบัติงานจริงของโครงการ The Hero เพื่อนำความรู้ไปดำเนินการและคัดเลือกผู้กระทำผิดที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารหรือต่อยอดทางธุรกิจ โดยบุคลากรต้องเข้าไปช่วยเหลือและติดตามผลการประกอบอาชีพของผู้กระทำผิด เพื่อให้สามารถพิชิตเป้าหมายกำไรเดือนละ 100,000 บาท

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิดของกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการฝึกอาชีพและเปิดโอกาสรับผู้พันโทษฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร เป็นเจ้าของกิจการและเป็นการรองรับพฤตินิสัยของผู้กระทำผิด คือ กลุ่มผู้ต้องขัง ผู้ถูกคุมความประพฤติ เด็กและเยาวชนที่กระทำผิด ตลอดจนครอบครัวของผู้กระทำผิดอันเป็นการส่งเสริมการคืนคนดีสู่สังคมตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม”

กิจกรรมโครงการอบรม The Hero ได้จัดขึ้นในระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 โดยแยกจัดเป็นรายภาค จำนวน 9 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ ภาค 1 (นนทบุรี)

ครั้งที่ 2 วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ ภาค 4 (ขอนแก่น)

ครั้งที่ 3 วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ ภาค 5 (เขียงใหม่)

ครั้งที่ 4 วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2561 สำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ ภาค 2 (ชลบุรี)

ครั้งที่ 5 วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2561 สำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ ภาค 6 (พิษณุโลก)

ครั้งที่ 6 วันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 สำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ ภาค 7 (นครปฐม)

ครั้งที่ 7 วันที่ 4 – 5 กันยายน 2561 สำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี)

ครั้งที่ 8 วันที่ 6 – 7 กันยายน 2561 สำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ ภาค 9 (สงขลา)

ครั้งที่ 9 วันที่ 10 – 11 กันยายน 2561 สำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ ภาค 3 (นครราชสีมา)

Hero 1 Hero 2
Hero 3 Hero 4
Hero 5 Hero 6
Hero 7 Hero 8
Hero 9