จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


ประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ รองนายกฯ และรมว.ยธ ย้ำสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด [2018-09-05]

วันนี้ (5 สิงหาคม 2561) พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/ 2561 โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานด้านคดีในงานคุมประพฤติ อาทิ งานสืบเสาะและพินิจ งานควบคุมและสอดส่อง งานด้านการทำงานบริการสังคม งานด้านการแก้ไขฟื้นฟู ตลอดจนการดำเนินงานไปสู่มาตรฐานสากลในด้านการเชื่อมโยงข้อมูลผู้กระทำผิดร่วมกันในกระบวนการยุติธรรม การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด การพัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล การส่งเสริมภาคประชาชน/ ประชาสังคม/ เอกชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด การพัฒนาระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้กระทำผิดที่อยู่ในระบบงานคุมประพฤติและผู้กระทำผิดภายหลังปล่อย (After Care) รวมถึงรายงานความคืบหน้าการออกกฎหมายลำดับรอง และการพิจารณาร่างมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ

ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำในเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิดในกลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัยให้รองรับกับตลาดแรงงาน พร้อมส่งเสริมทักษะความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้างความมั่นใจกับสถานประกอบการและเปิดโอกาสให้แก่ผู้กระทำผิดที่กลับตนเป็นคนดี

สำหรับคณะกรรมการคุมประพฤติ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ โดยมีคณะกรรมการคุมประพฤติ ซึ่งเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร