จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) จังหวัด สุราษฎร์ธานี [2018-09-05]

 เมื่อวันที่ (4 กันยายน 2561) นายประเวศ  ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) จัดโดยกรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติภาค 8  (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) และนางสุมาลี  มาดำ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนางานสงเคราะห์ผู้กระทำผิด  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายกรมคุมประพฤติกับแนวทางการสงเคราะห์และการสร้างงานสร้างอาชีพและ แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้กระทำผิดให้เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารนอกจากนี้ ยังมีวิทยากรภายนอกร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร ณ  โรงแรมบรรจงบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 การจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่  4-5 กันยายน 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  จำนวน  62 คน โดยได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทของการเป็นผู้ประกอบการทางด้านอาหาร การวิเคราะห์แผนประกอบการธุรกิจ เพื่อวางแผนและทราบแนวทางการปฏิบัติงานจริง สามารถนำไปดำเนินการคัดเลือกผู้กระทำผิดที่มีความต้องการเป็นผู้ประกอบการด้านอาหาร  และเป็นการต่อยอดทางธุรกิจให้กับผู้กระทำผิดในการประกอบอาชีพต่อไป

Hero สุราษฎร์ 1 Hero สุราษฎร์ 2
Hero สุราษฎร์ 3 Hero สุราษฎร์ 4
Hero สุราษฎร์ 5 Hero สุราษฎร์ 6
Hero สุราษฎร์ 7