จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) จังหวัดนครปฐม [2018-09-04]

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 นายนิมิต ทัพวนานต์  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) จัดโดยกรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติภาค 7 (จังหวัดนครปฐม) โดยมีนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเข้าร่วมการอบรม พร้อมทั้งให้ข้อคิดในการดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยนายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และนางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายกรมคุมประพฤติกับแนวทางการสงเคราะห์และการสร้างงานสร้างอาชีพและ แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้กระทำผิดให้เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารนอกจากนี้ ยังมีวิทยากรภายนอกร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร ณ  โรงแรมไมด้า  แกรนด์  ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

            การจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่  3 4 กันยายน 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  จำนวน  61 คน โดยได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทของการเป็นผู้ประกอบการทางด้านอาหาร การวิเคราะห์แผนประกอบการธุรกิจ เพื่อวางแผนและทราบแนวทางการปฏิบัติงานจริง สามารถนำไปดำเนินการคัดเลือกผู้กระทำผิดที่มีความต้องการเป็นผู้ประกอบการด้านอาหาร  และเป็นการต่อยอดทางธุรกิจให้กับผู้กระทำผิดในการประกอบอาชีพต่อไป

hero นครปฐม 1 hero นครปฐม 2
hero นครปฐม 3 hero นครปฐม 4
้hero นครปฐม 6 hero นครปฐม 6
hero นครปฐม 7 hero นครปฐม 8