จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


คุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดครั้งที่ 2/2561 [2018-09-03]

วันนี้ ( 3 กันยายน 2561)  ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้ นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดครั้งที่ 2/2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร
         โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1.การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกรุงเทพมหานคร 2  กรุงเทพมหานคร 3  และกรุงเทพมหานคร 6  แทนอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ครบวาระ (จำนวน 6 ราย) 2. การแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 แทน อนุกรรมการบางรายที่ขอลาออก  ถึงแก่กรรม  สำหรับรายละเอียดความคืบหน้าจะนำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป

ประชุมคณะอนุกรรมการ 1 ประชุมคณะอนุกรรมการ 2
ประชุมคณะอนุกรรมการ 3 ประชุมคณะอนุกรรมการ 4
ประชุมคณะอนุกรรมการ 5 ประชุมคณะอนุกรรมการ 6
ประชุมคณะอนุกรรมการ 7