จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


คุมประพฤติเตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับผู้กระทำผิด [2018-08-29]

วันนี้ (29 สิงหาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวไปใช้กับผู้กระทำผิด รุ่นที่ 2 ซึ่งมีพนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานในสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมคุมประพฤติได้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างศักยภาพให้พร้อมรับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 อย่างเต็มรูปแบบ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำผิดและต่อยอดในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐ ผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์ ตลอดจนภาคประชาชน เพื่อเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำผิดในระดับพื้นที่ต่อไป

Em 1 Em 2
Em 3 Em 4
Em 5 Em 6
Em 7 Em 8
Em 9 Em 10