จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) ครั้งที่ 4 / 2561 [2018-08-28]

     เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561  กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติภาค 2 (ชลบุรี) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด    โรงแรมไพรม์ไทม์  บางแสน  จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายนิมิต   ทัพวนานต์  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี     นางสุดฤดี ศรีอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน  และ นางระพีพร  หิมะคุณ  ศรีสมบัติตระกูล  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ        ในหัวข้อ “นโยบายกรมคุมประพฤติกับแนวทางการสงเคราะห์และการสร้างงานสร้างอาชีพ” และ            “แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้กระทำผิดให้เป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร” นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณสุภัค หมื่นนิกร คุณชิดชนก พานิชสุข  และคุณเฉลิมพล สมบัติราชอังกูร  วิทยากรภายนอกร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร 

     การจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่  27 - 28 สิงหาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน โดยได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทของการเป็นผู้ประกอบการทางด้านอาหาร การวิเคราะห์แผนประกอบการธุรกิจ เพื่อวางแผนและทราบแนวทางการปฏิบัติงานจริง สามารถนำไปดำเนินการคัดเลือกผู้กระทำผิดที่มีความต้องการเป็นผู้ประกอบการด้านอาหาร  และเป็นการต่อยอดทางธุรกิจให้กับผู้กระทำผิดในการประกอบอาชีพต่อไป