จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติจัดโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย [2018-08-28]

           วันนี้ (28 สิงหาคม 2561) กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ กิจกรรม คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชนครั้งที่ 1/2561  โดยมี นางสาวพวงแก้ว  เชื้อเชย ผู้ตรวจราชการ กรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนายยงยุทธ เพ็งตะคุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย และนางธารินี แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การมีวินัย การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น การสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดและภัยอาชญากรรมหรือต้องตกเป็นผู้กระทำผิด โดยผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ 1 จำนวน 420 คน  ณ ห้องประชุม โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร

         การอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น การบรรยายหัวข้อเรื่อง ภารกิจของงานคุมประพฤติ การป้องกันตนเองจากสังคม เพื่อให้มีความรู้มีภูมิคุ้มกันต่ออันตรายต่างๆและสามารถอยู่ในสังคมได้  ให้ความรู้เรื่องการสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง  เพื่อช่วยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้การบรรยายหัวข้อเรื่อง รู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด  เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนได้มีความรู้  ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีการที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตและการแก้ไขปัญหาโดยไม่พึ่งยาเสพติด และการบรรยายหัวข้อเรื่อง สร้างความตระหนักรู้ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างค่านิยมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพโดย นางพิชชาวีร์  ปัจฉิมานนท์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นางสาว    ไรนา สุระคำแหง  พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ และว่าที่ร้อยตรีธงชัย มีอนันต์ พนักงานคุมประพฤติ และในช่วงสุดท้ายจะเป็นการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "ยาเสพติด" โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นคณะกรรมการ

โรงเรียน 1 โรงเรียน 2
โรงเรียน 3 โรงเรียน 4
โรงเรียน 5 โรงเรียน 6